W 2015 roku po latach przygotowań, oszczędzania i po roku od rozpoczęcia we wrześniu 2014 roku budowy, Fundacja otworzyła pierwszy w Polsce Dom Ronalda McDonalda. W bezpośredniej bliskości Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie powstał komfortowy Dom dla rodziców, którzy przyjeżdżają tu z dzieckiem leczyć się naprawdę z daleka.

Dom codziennie zastępuje prawdziwy dom kilkunastu rodzinom, które dzięki niemu mogą z poczuciem bezpieczeństwa zaangażować się w proces leczenia swoich dzieci.

W tym samym czasie gdy ruszał Dom w Krakowie Fundacja oddawała rodzicom w Szpitalu Pediatrycznym WUM w Warszawie nowe Pokoje Rodzinne.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi Donatorów i Fundatora udało się w tym samym czasie, razem z Domem, w pełni wyposażyć 25 kuchni i 20 salonów Pokoi Rodzinnych oraz sprawić, że jest to pierwszy szpital w Polsce, w których żaden rodzic nie śpi na podłodze, nie przynosi swojej pościeli czy czajnika.

Nowoczesny szpital stał się pierwszym w skali świata, w którym Fundacja realizuje projekt większy niż jeden Pokój, bo jest to idea „szpitala przyjaznego rodzinie” od wejścia i funkcji holu głównego przez każdy z 26 oddziałów pediatrycznych.

Misja „Aby rodzina mogła być razem” po 15 latach od rozpoczęcia pierwszego projektu dziś przekłada się na tysiące dzieci i rodziców korzystających na co dzień z programów badań, szkoleń, Pokoi Rodzinnych i Domu Ronalda McDonalda.

Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Fundacji, Donatorom, Wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc. Razem możemy więcej.

Aby rodzina mogła być razem. To już 15 lat!

9 kwietnia 2002 roku Fundacja Ronalda McDonalda została zarejestrowana w KRS z numerem 0000 10 54 50 i rozpoczęła działalność pożytku publicznego.

Rada Fundacji i Fundator – firma McDonald’s - zaczynały działania z długą listą projektów, których pierwszym adresatem był Szpital Dziecięcy przy Litewskiej, jego pacjenci i zespół: remonty, zakupy sprzętu dla oddziału onkologii, naprawy bieżące, zakupy leków dla pacjentów indywidualnych, zakup protezy nogi, wyposażenie pracowni medycznych.

W 2005 roku RMHC Global przekazało Polsce grant w postaci specjalistycznego ambulansu do badań USG. Prosząc o ambulans Fundacja już miała przygotowany program, w którym do dziś mobilna klinika na kołach odgrywa kluczową rolę, bo pozwala dotrzeć do miejsc, gdzie dostęp do profilaktyki i lekarzy specjalistów wciąż jest problemem. Razem z prof. Jerzym R. Kowalczykiem, dziś członkiem Rady Fundacji, prof. Jelonek – prezes zarządu Fundacji, stworzyli program ogólnopolskich badań przesiewowych USG, nastawionych na diagnostykę zmian i odstępstw od normy, które mogą z czasem skutkować poważnymi chorobami, w tym onkologicznymi.

W czasie 12 lat podróży po Polsce w badaniach wzięło udział blisko 50 tys. dzieci.

Ci, którzy dzięki wczesnej diagnozie są dziś zdrowi są dowodem wartości programu. Kuba, Kacper, Natalia, Wiktor, Staś, Julia, Ania, Piotruś, Zuzia, Sebastian i wiele innych i ich rodziny są dziś najlepszymi ambasadorami Fundacji i programu profilaktyki „NIE nowotworom u dzieci” w swoich społecznościach.

Razem z badaniami Fundacja rozpoczęła pod tym samym tytułem program szkoleń dla lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych, dostarczając bezpośrednio do lekarzy wiedzę o wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych.

W 2009 roku ruszył w Polsce kolejny program, znany doskonale wszędzie na świecie, gdzie działają Fundacje Ronalda McDonalda – pierwszy Pokój Rodzinny w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Tysiące rodziców skorzystało do dziś z domowych warunków i udogodnień, których wciąż próżno szukać w wielu szpitalach. Kuchnia, pokój ciszy, pralka, żelazko, możliwość poczęstowania się świetną kawą to wszystko łagodzi stres związany z długim pobytem z dzieckiem w szpitalu.

strona 1/3
STATUT

Statut Fundacji Ronalda McDonalda

(tekst jednolity na dzień 5.11.2004r.)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Fundacja ustanowiona została przez Fundatora spółkę McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego – Ewę Wozikowską, zastępcę notariusza Michała Walkowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Złotej 73 dnia 21 listopada 2001r. repertorium A nr 7628/2001.

§ 2.

Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Ronalda McDonalda.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Fundacja jest organizacją niezarobkową.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i zasady działania fundacji

§ 5.

Celem Fundacji jest:

 1. poprawa warunków pobytu dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia i opieki społecznej;
 2. poprawa warunków działania publicznych zakładów służby zdrowia i opieki społecznej zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej w Warszawie, a także poprawa warunków działania oddziałów dziecięcych w publicznych zakładach służby zdrowia;
 3. fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży.
§ 6.

Fundacja realizuje cel poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego, a w szczególności:

 1. zakładanie i prowadzenie placówek działających pod nazwą Dom Ronalda McDonalda, pozwalających na czasowe zakwaterowanie rodziców dzieci poddanych leczeniu szpitalnemu, a także dzieci leczonych na tak zwanych „oddziałach dziennych”, poza miejscem stałego zamieszkania;
 2. sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn;
 3. wspieranie działań profilaktyczno-diagnostycznych wśród dzieci oraz leczenia dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia i opieki społecznej, w szczególności przez organizowanie, finansowanie lub inną pomoc dla programów ambulansów medycznych prowadzących akcje krwiodawstwa, badania przesiewowe oraz inne badania diagnostyczne.
§ 7.
 1. Dla osiągnięcia celu Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatnie lub nieodpłatnie.

 

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody fundacji

§ 8.

Mienie Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 40000 PLN (słownie: czterdziestu tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9.

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

§ 10.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn poczynionych na rzecz Fundacji przez Fundatora;

b) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne;

c) odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych, a także odsetek bankowych i innych dochodów od posiadanego kapitału;

d) zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji;

e) pożytków majątku nieruchomego i ruchomego;

f) pożytków z innych praw majątkowych;

g) sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn.

 1. Zabrania się Fundacji:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swym majątkiem w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi);
  2. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swym majątkiem w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi);
  3. wykorzystywania swego majątek na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 11.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. Zarząd przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12.
 1. Dochód uzyskany przez Fundację z tytułu darowizn wykorzystywany będzie zgodnie z dyspozycjami ofiarodawców, jednakże w ramach celu Fundacji.

 2. Dochód Fundacji przeznaczany będzie w całości na realizację celu Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 13.

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 14.

W skład Zarządu Fundacji wchodzi od dwóch do dziewięciu osób. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani przez Fundatora na czas nieoznaczony i mogą być przez niego w każdym czasie odwołani.

§ 15.

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba wchodząca w skład zarządu Fundatora.

§ 16.

Fundator wyznacza członka Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 17.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie spraw Fundacji i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności:

 1. zarząd majątkiem Fundacji;
 2. przyjmowanie, darowizn, subwencji, spadków i zapisów;
 3. decydowanie o udzieleniu materialnego i organizacyjnego wsparcia dla organizacji, których cele są zbieżne z celem Fundacji;
 4. zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji;
 5. zatrudnianie pracowników Fundacji.
§ 18.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 19.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa łącznie dwóch członków Zarządu.

§ 20.

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego Zarząd Fundacji składa Fundatorowi zatwierdzone przez Radę Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji w roku poprzednim.

§ 21.

Organizację pracy zarządu określa szczegółowo uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Fundatora Regulamin Pracy Zarządu.

§ 22.

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani.
 

Rada Fundacji

§ 23.

Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora

§ 24.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Rady Fundacji.

§ 25.

Do kompetencji Rady należy:

 1. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;
 2. wnioskowanie o powołanie lub odwołanie określonej osoby z funkcji członka Zarządu Fundacji;
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd lub Fundatora;
 4. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 5. ustalanie programów i planów działania Fundacji;
 6. ocena działalności Fundacji i nadzór nad działaniami Zarządu;
 7. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji.
§ 26.

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Pracy Rady Fundacji.

§ 27.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Rady Fundacji zgłoszony Zarządowi na piśmie. Posiedzenia Rady Fundacji może zwołać również Fundator.

§ 28.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. W posiedzeniach Rady może brać udział Fundator.

§ 29.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa rady Fundacji.

§ 30.

Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z pełnioną funkcją.

 

Fundator

§ 31.

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Powoływanie i odwoływanie określonych osób z funkcji członków Zarządu Fundacji może dotyczyć osób wnioskowanych przez Radę Fundacji, nie wskazanych przez Radę Fundacji, a także może być dokonane bez stosownego wniosku Rady Fundacji;

 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
 4. zmiany statutu podejmuje Fundator;

 5. zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji;

 6. likwidacja Fundacji;

 7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedkładanych przez Zarząd lub Radę Fundacji.

§ 32.

Fundator może wykonywać swoje kompetencje przez powołanego w tym celu pełnomocnika.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia Końcowe

§ 33.

Fundator może w każdym czasie podjąć decyzję o likwidacji Fundacji, w szczególności w razie braku środków na realizację celu i możliwości ich pozyskania.

§ 34.

Mienie pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×
Wpłać i pomóż
Donate now