W 2015 roku po latach przygotowań, oszczędzania i po roku od rozpoczęcia we wrześniu 2014 roku budowy, Fundacja otworzyła pierwszy w Polsce Dom Ronalda McDonalda. W bezpośredniej bliskości Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie powstał komfortowy Dom dla rodziców, którzy przyjeżdżają tu z dzieckiem leczyć się naprawdę z daleka.

Dom codziennie zastępuje prawdziwy dom kilkunastu rodzinom, które dzięki niemu mogą z poczuciem bezpieczeństwa zaangażować się w proces leczenia swoich dzieci.

W tym samym czasie gdy ruszał Dom w Krakowie Fundacja oddawała rodzicom w Szpitalu Pediatrycznym WUM w Warszawie nowe Pokoje Rodzinne.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi Donatorów i Fundatora udało się w tym samym czasie, razem z Domem, w pełni wyposażyć 25 kuchni i 20 salonów Pokoi Rodzinnych oraz sprawić, że jest to pierwszy szpital w Polsce, w których żaden rodzic nie śpi na podłodze, nie przynosi swojej pościeli czy czajnika.

Nowoczesny szpital stał się pierwszym w skali świata, w którym Fundacja realizuje projekt większy niż jeden Pokój, bo jest to idea „szpitala przyjaznego rodzinie” od wejścia i funkcji holu głównego przez każdy z 26 oddziałów pediatrycznych.

Misja „Aby rodzina mogła być razem” po 15 latach od rozpoczęcia pierwszego projektu dziś przekłada się na tysiące dzieci i rodziców korzystających na co dzień z programów badań, szkoleń, Pokoi Rodzinnych i Domu Ronalda McDonalda.

Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Fundacji, Donatorom, Wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc. Razem możemy więcej.

Aby rodzina mogła być razem. To już 15 lat!

9 kwietnia 2002 roku Fundacja Ronalda McDonalda została zarejestrowana w KRS z numerem 0000 10 54 50 i rozpoczęła działalność pożytku publicznego.

Rada Fundacji i Fundator – firma McDonald’s - zaczynały działania z długą listą projektów, których pierwszym adresatem był Szpital Dziecięcy przy Litewskiej, jego pacjenci i zespół: remonty, zakupy sprzętu dla oddziału onkologii, naprawy bieżące, zakupy leków dla pacjentów indywidualnych, zakup protezy nogi, wyposażenie pracowni medycznych.

W 2005 roku RMHC Global przekazało Polsce grant w postaci specjalistycznego ambulansu do badań USG. Prosząc o ambulans Fundacja już miała przygotowany program, w którym do dziś mobilna klinika na kołach odgrywa kluczową rolę, bo pozwala dotrzeć do miejsc, gdzie dostęp do profilaktyki i lekarzy specjalistów wciąż jest problemem. Razem z prof. Jerzym R. Kowalczykiem, dziś członkiem Rady Fundacji, prof. Jelonek – prezes zarządu Fundacji, stworzyli program ogólnopolskich badań przesiewowych USG, nastawionych na diagnostykę zmian i odstępstw od normy, które mogą z czasem skutkować poważnymi chorobami, w tym onkologicznymi.

W czasie 12 lat podróży po Polsce w badaniach wzięło udział blisko 50 tys. dzieci.

Ci, którzy dzięki wczesnej diagnozie są dziś zdrowi są dowodem wartości programu. Kuba, Kacper, Natalia, Wiktor, Staś, Julia, Ania, Piotruś, Zuzia, Sebastian i wiele innych i ich rodziny są dziś najlepszymi ambasadorami Fundacji i programu profilaktyki „NIE nowotworom u dzieci” w swoich społecznościach.

Razem z badaniami Fundacja rozpoczęła pod tym samym tytułem program szkoleń dla lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych, dostarczając bezpośrednio do lekarzy wiedzę o wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych.

W 2009 roku ruszył w Polsce kolejny program, znany doskonale wszędzie na świecie, gdzie działają Fundacje Ronalda McDonalda – pierwszy Pokój Rodzinny w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Tysiące rodziców skorzystało do dziś z domowych warunków i udogodnień, których wciąż próżno szukać w wielu szpitalach. Kuchnia, pokój ciszy, pralka, żelazko, możliwość poczęstowania się świetną kawą to wszystko łagodzi stres związany z długim pobytem z dzieckiem w szpitalu.

strona 1/3
PODSTAWOWE INFORMACJE
Wolontariat - Podstawowe informacje
wolontariat-1.png

Wolontariusz

każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariat

bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Uregulowania prawne dla wolontariatu

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana w Dz. U. nr. 96 poz. 873,
a przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. nr 96 poz. 874.
Poza ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kwestie dotyczące wolontariatu regulują następujące akty prawne
 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 Nr 64, poz. 414 ze zm.);
 • Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991roku (Dz.U. Nr 91, poz.408);
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 13 stycznia 1999 roku w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
 • Rozporządzenie MPiPS ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 września 2002 w sprawie zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo - wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców (Dz.U. nr 80, poz. 900);
 • Rozporządzenie MPIPS z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej;
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 46).


 
Ubezpieczenie wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zgodnie z ustawą wolontariusz współpracujący nie dłużej niż 30 dni, musi mieć wykupione przez organizację, z którą pracuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Po 30 dniu przechodzi pod opiekę państwa polskiego z mocy ustawy "O zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach" ( Dz.U. Nr 199, poz. 1674) w art. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu : przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 marca 2003r "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ). " i objęty jest ubezpieczeniem wypadkowym".

 

Z każdym wolontariuszem zawiera się porozumienie o współpracy na piśmie.

Czy płacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza jest obowiązkowe i kto ją opłaca?

Zasady dotyczące świadczeń zdrowotnych dla wolontariuszy zostały określone w art.46 ust. 1 ustawy. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Kwota od jakiej należy odprowadzić składkę stanowi wysokość najniższego wynagrodzenia a wysokość składki to 10% tej kwoty.

Należy jednak pamiętać, że korzystający może ale nie jest zobowiązany do płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza. Ponadto można to uczynić jeżeli wolontariusz nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu np. stosunku pracy, uczenia się w szkole średniej lub uczelni wyższej itp.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza przysługuje od dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Instytucją do której należy się zgłosić w tej sprawie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prawa i obowiązki wolontariusza

Podstawową zasadą jest bezpłatny charakter pracy wolontariusza. Jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek posiadania kwalifikacji i spełniania wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, to kandydat na wolontariusza musi je wypełnić.

Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń. Ponadto wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Korzystający z pomocy wolontariusza na jego prośbę potwierdza treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonywaniu świadczeń, informuje o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji. Organizacja, której pomaga wolontariusz musi w wymagających tego przypadkach zadbać o pełną informację dla wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi zadaniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Organizacja zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, pokrywa koszty podróży służbowych i diet oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Czy współpraca pomiędzy wolontariuszem a organizacją odbywa się na podstawie umowy?

Z ustawy wynika, że zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń ustalają wspólnie, w umowie zwanej porozumieniem, korzystający, czyli organizacja - i wolontariusz. Umowa może mieć charakter ustny lub pisemny.

Porozumienie określa zakres, sposób wykonywania świadczeń oraz czas na jaki zostało zawarte. Porozumienie powinno zawierać opis możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni porozumienie zostaje sporządzone na piśmie. Jeżeli porozumienie będzie zawierane na okres krótszy niż 30 dni korzystający jest zobowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, tylko wtedy gdy wolontariusz tego zażąda.

Jeżeli porozumienie dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Polskę, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Czy wolontariusz jest pracownikiem?

Wolontariusz nie jest pracownikiem, decyduje o tym przede wszystkim nieodpłatny charakter świadczenia. "Praca" w odniesieniu do usług świadczonych przez wolontariusza jest słowem używanym w znaczeniu szerszym niż wykonywanie obowiązków w ramach stosunku pracy i nie oznacza formy zatrudnienia.

Katarzyna Nowakowska - Dyrektor Fundacji Ronalda McDonalda
Katarzyna Nowakowska - Dyrektor Fundacji Ronalda McDonalda

Karta wolontariusza

Karta Wolontariusza w swej konwencji nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nazywanej potocznie Kartą Praw Człowieka, uchwalonej jednomyślnie w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu na obradującej tam III Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się.

 

Wolontariusz powinien:
 1. mieć jasno określony zakres obowiązków
 2. zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością
 3. wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą
 4. mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań
 5. być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 6. być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności
 7. mieć satysfakcję z własnej aktywności
 8. przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań
Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:
 1. uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie
 2. dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się
 3. rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług
 4. nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny
 5. informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach
 6. ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy
 7. dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami
Bycie wolontariuszem jest powodem do dumy

Kodeks etyki

wolontariat-2.jpg

Wolontariusz to osoba, która świadomie decyduje się na pomaganie innym. Społecznie podejmuje się realizacji zadań, służących ogólnemu dobru.

Wolontariuszem może być każdy, niezależnie od swojej płci, orientacji seksualnej, wieku, stanu zdrowia, religii, stanu majątkowego, pochodzenia, rasy i poglądów.

Wiem, że chcę pomagać – to punkt wyjścia do wartościowej współpracy.

 
Wykonam powierzone mi zadanie najlepiej, jak to możliwe. Będę działać zgodnie z zasadami, które Fundacja uważa za ważne i których sama przestrzega. Nigdy nie złamię przepisów prawa ani nie będę naruszać norm społecznych. Będę aktywny i otwarty na dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. Jeśli coś można zrobić lepiej nauczę innych, jak to zrobić.Będę życzliwy dla innych, bo praca na rzecz dobra społecznego to nie rywalizacja, ale dialog.

Nie będę się zniechęcać, bo praca społeczna wymaga systematyczności i cierpliwości w pozyskiwaniu zaufania i akceptacji dla projektów. Jeśli czegoś nie umiem, nie radzę sobie z zadaniem, poproszę o pomoc, nie będę ukrywać kłopotów. Nie będę deklarować działań, których nie zamierzam wykonać. Będę współpracować – to deklaracja gotowości do pracy w zespole. Wolontariat bardzo często opiera się na pracy w grupie. Będę lojalny i uczciwy. Jeśli będę w czasie pracy korzystać z informacji poufnych lub będę świadkiem przekazywania informacji poufnych – na przykład w czasie rozmowy lekarza z rodzicem dziecka - zachowam je w tajemnicy.
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×
Wpłać i pomóż
Donate now